Wskazówki dla młodzieży

Psalm 119, 14
(Czytaj i ucz się wszystkich tekstów)

1.Bądź gorliwy!

Rzym. 6, 17. W królestwie Bożym nie ma miejsca na połowiczność.

Jezus przyszedł tylko po to, aby wypełniać wolę Bożą. Hebr. 10, 7. Nie żył On nigdy po to, aby podobać się samemu Sobie. Rzym. 15, 3. Trawiła Go gorliwość o dom Boży. Jan 2, 17. Jeśli mamy być do Niego podobni i być Jego oblubienicą, to i my musimy przykładać do Jego sprawy całe serce - być stuprocentowymi. Dziewięćdziesiąt procent, to nie jest uczniostwo. Lenistwo jest pod przekleństwem.

2. Wyrzeknij się wszystkiego!

Łuk. 14, 26-27 i 33. Jest rzeczą daremną chcieć naśladować Jezusa a jednocześnie nosić w sobie pychę lub marzyć o tym, by stać się na tym świecie kimś wielkim. Jezus nie szukał dla Siebie chwały. Fil. 2, 5-9. Człowiek jest bezpieczny, jeśli na tym nowoczesnym świecie nie rzuca się w oczy. Ludzie, którym zależy na popularności, nie mogą naśladować Baranka, dokądkolwiek idzie. Obj. 14, 4. Jeśli wyrzekliśmy się wszystkiego, nie mamy nic do stracenia.

3. Skończ całkowicie z wszelkim flirtowaniem i umawianiem się!

Jest to sprawa, która w życiu wielkiej liczby młodych ludzi może wyrządzić więcej szkód, niż cokolwiek innego. Młodzieniec, który flirtuje, traci zdolność być prawdziwym, stałym i wiernym mężem, dobrym, kochającym ojcem. Dziewczyna, która flirtuje, traci zdolność być wierną, szczęśliwą mężatką oraz cierpliwą i kochającą matką. Będzie ona zawsze pragnąć komfortu, przyjemności, sensacji i wygód, a nie będzie zdolna do wychowywania dzieci w bojaźni Bożej, jak powinna. Flirtowanie niszczy zdolność miłowania i wierności względem współmałżonka, jaką każdy młody człowiek otrzymuje od Boga. Jest to duch szatana i wszetecznicy Mat. 5, 27-28; Obj. 22, 15. Umawianie się jest drogą, która w łagodny sposób prowadzi do flirtowania. W żadnym wypadku nie powinno to być częścią życia młodego chrześcijanina, który ma pragnienie służenia całym sercem Bogu. Flirtowanie prowadzi do pieszczenia się, to zaś otwiera szeroko drzwi dla wszelkiego rodzaju nieczystości i rozwiązłości. W Słowie Bożym czytamy: Nie budźcie i nie płoszcie miłości, dopóki sama nie zechce! Pnp. 2, 7. Bóg włożył w was dobre, czyste i szlachetne uczucia, umożliwiające okazywanie sobie wzajemnej miłości w stanie małżeńskim. Jeśli pozwolisz na to, by te czyste uczucia zostały rozbudzone przedwcześnie, zanim przyjdzie Boży czas, staną się one gwałtownymi, nieopanowanymi pożądliwościami i namiętnościami, rujnującymi twoje życie i dręczącymi twoje sumienie. Wywołują one wtedy niezliczone wyrzuty sumienia i nie dają się niczym zaspokoić. Jeśli jednak jako ludzie młodzi uczyć się będziecie noszenia swojego krzyża w mocy Ducha Świętego, darowanego wam przez Boga, i jeśli sprzeciwicie się swoim pożądliwościom, zaparłszy się samych siebie, dojdziecie do życia czystego i szczęśliwego, a wasze sumienie będzie czyste, zawsze czułe na delikatne działanie Boże.

Jeśli zacząłeś, drogi czytelniku, iść niewłaściwą drogą, to upamiętaj się natychmiast i złóż Bogu przyrzeczenie, że kroczyć będziesz Jego drogą. Weźmij swój krzyż, 2 Tym. 2, 22, wołaj do Niego o pomoc, a On z pewnością wysłucha cię i dopomoże ci żyć nowym, wspaniałym życiem.

Dlatego z osobami odmiennej płci kontaktuj się rzadko, a w miarę możliwości nigdy sam. Zerwij zdecydowanie z wszelkim umawianiem się i flirtowaniem i krocz czystą Bożą drogą z całego serca.

4. Bądź zdyscyplinowany!

Nigdy nie bądź niedbały, leniwy, nieporządny, brudny. Wstawaj wcześnie. Dbaj o swoje zdrowie. Pracuj intensywnie swoimi rękami i swoim duchem. Uważaj się za żołnierza 2 Tym. 2, 3. Utrzymuj w czystości i porządku swój pokój, swoją odzież, swoje książki itd. Bądź punktualny, szczególnie na zgromadzenia. Przychodź na zgromadzenia skupiony i z oczekiwaniem. Szczególnie stanowczo podchodź do spraw, poruszonych w punkcie 3. Nie szukaj przyjemności ani wygód. Bądź wymagający względem samego siebie. Niewielu jest prawdziwych pracowników Mat. 9, 36-38. Uważaj się za człowieka, który bez przerwy zdobywa wykształcenie.

5. Dużo czytaj i studiuj Biblię!

2 Tym. 2, 15. Czytaj często Psalm 119 oraz Przypowieści, aż przenikną one głęboko do twojego życia. Księgę Przypowieści czytaj co miesiąc, każdy dzień jeden rozdział. Przeznacz na to konkretny czas, najlepiej wczesnym rankiem. Korzystaj z planu czytania Biblii dla nowo nawróconych. Nie czytaj zbyt wiele "książek chrześcijańskich" lecz czytaj Słowo Boże. Ogólnie panuje wielkie zamieszanie, ponieważ ludzie nie wiedzą, czego uczy Biblia. Czytając módl się o to, aby Bóg zechciał otworzyć twoje oczy i dać ci zrozumienie Ps. 119, 18; Ef.1, 16-18; Kol. 1, 9-10. To, co w czasie swojej młodości przywłaszczysz sobie z Biblii, będzie dla ciebie bogatą skarbnicą, z której będziesz czerpać dobra przez całe życie Mat. 13, 52. Rób sobie notatki o tym, czego Bóg cię uczy.

6. Módl się dużo i szukaj Boga usilnie!

Jer. 29, 12-14; Łuk. 18, 1-8. Módl się wiele w samotności.

Sprawdzaj swoje życie na końcu każdego dnia. Módl się o samego siebie. Dbaj o to, aby trwać w napełnieniu Duchem Świętym. Poszukuj zwycięstwa nad wszelkim grzechem. Nie spocznij i nie daj odpoczynku Bogu, zanim nie odniesiesz całkowitego zwycięstwa w swoich myślach, słowach i czynach. Wierz w zwycięstwo, nie w swoje słabości 2 Kor. 2, 14. Poszukuj chwil samotności. Wyjdź gdzieś na miejsce zaciszne w górach lub w lesie i wołaj głośno do Boga Mat. 14, 23; Mk 1, 35; Łuk. 6, 12. Módl się także na zgromadzeniach. Nie wstydź się wyznawania własnych braków i potrzeb, gdy jesteś pośród ludu Bożego. Módl się zawsze z wiarą Mat. 21, 22. Módl się czystym sercem i dobrym sumieniem Ps. 66, 18. Módl się za innych i za sprawę Bożą.

7. Nie chciej być zawodowcem!

Nie daj się nakłonić do tak zwanej pracy "na pełnym etacie", czyli do pójścia do szkoły biblijnej lub na studia teologiczne itp. 1 Tes. 2, 9; 4, 11; Dz. 18, 3. Życie codzienne jest najlepszą szkołą i najlepszym wykształceniem, jakie możesz zdobyć. Wielu świeżo nawróconych zrujnowało swoje życie, gdyż zaraz po ich nawróceniu postawiono ich na podium dla składania świadectwa, a ponieważ szło im to łatwo, uroili sobie, że są powołani do służby kaznodziejskiej, w końcu zaś znaleźli się w stanie zarozumiałości i zatwardziałości Mat. 11, 28-30.

8. Bądź we wszystkim wierny i staranny!

We wszystkim postępuj jak należy, szczególnie w rzeczach drobnych 1 Kor. 4,2. Bądź stanowczy gdy chodzi o sposób spędzania czasu i wydawania pieniędzy. Nie marnuj swojego czasu Ef.5,16. Postępuj tak, by każdego dnia móc zdać rachunek z każdej spędzonej minuty. Nie wydawaj rozrzutnie pieniędzy. Zużywaj dla siebie tylko tyle pieniędzy, ile jest bezwzględnie konieczne. Nie wydawaj ich też na byle jaki "dobry cel", jaki się nadarzy. Przeznaczaj je do celów sprawiedliwości i dawaj je tam, gdzie istnieje rzeczywista potrzeba użycia ich do budowania ciała Chrystusowego, dla prowadzenia pracy z tym związanej. Postępuj stanowczo gdy chodzi o sprawy odzieży Fil. 4, 5a. Ubieraj się prosto, przystojnie. Nie ubieraj się ani modnie, ani niedbale. Noś się czysto, porządnie i prosto. Unikaj krzykliwych kolorów, ubieraj się skromnie. Bierz sobie przykład ze starszych braci i sióstr 1 Tym. 2, 9-10. Sukienki mini i krótkie spódniczki są ohydą i znakiem Bożego sądu nad rodem bezbożników. Kobiety utraciły swoją moralność. Młode kobiety chrześcijanki powinne walczyć wytrwale i znosić wszelkie szyderstwa z tym związane, aby bronić i strzec swojej moralności 1 Pt 3, 3-4. Bądź staranny w swojej pracy. Czas, spędzany w pracy zarobkowej nie jest twoją własnością. Marnowanie go jest kradzieżą. Nigdy nie marnuj czasu na próżne słuchanie radia lub muzyki z płyt, oglądanie telewizji lub prowadzenie niepotrzebnych rozmów telefonicznych. Pisząc listy do swoich przyjaciół, zarówno nawróconych, jak i niewierzących, wkładaj w nie wartościową, duchową treść.

9. Ucz się panowania nad swoimi słowami!

Jak. 1, 26; 3, 2-12. Czytaj te wersety wiele razy. Upewniaj się zawsze, czy każda twoja wypowiedź dokładnie odpowiada rzeczywistości Mat. 12, 36. Unikaj wszelkiego przesadzania i wszelkiego tendencyjnego zabarwiania prawdy.

10. Nie bądź dowcipnisiem ani komikiem!

Ef. 5, 4. Humor z umiarem i czystością jest dobry, ale opowiadanie dowcipów i nieustanne żartowanie ograbi cię z wszelkiej powagi twojego życia, przy czym należy pamiętać, że życie jest rzeczą o wiele bardziej poważną, niż większość ludzi sobie wyobraża. Ucz się rozwagi Tyt. 2, 4. 6. 12; 1 Pt. 5, 8. Dąż do tego, by być człowiekiem, którego inni darzyliby zaufaniem ze względu na jego dobre, ważkie i budujące słowa.

11. Poszukuj towarzystwa i rady starszych braci!

2 Tym. 3, 10. Czerpaj dla siebie z ich nauki, doświadczenia, dążeń i wiary Hebr.13, 7. W obecnych czasach młodzi często odrzucają beztrosko rady i wskazówki doświadczonych i zbierają na skutek tego przerażające żniwo. Ci mężowie i niewiasty, którzy przez wiele lat szli drogą krzyża, posiadają życie, którego mogą udzielać innym. Ucz się od nich, dopóki są jeszcze między nami.

12. Szanuj starszych i bądź im uległy!

Hebr. 13, 17. Jest wielkim głupstwem, jeśli osoba, będąca w drodze zaledwie 2, 3 lub 5 lat wyobraża sobie, że potrafi już decydować lub kierować. Świadczy to o zarozumiałości. Jako ludzie młodzi idący drogą życia musimy troszczyć się o to, aby być pokornymi i uniżonymi, i mieć o sobie tylko umiarkowane i skromne myśli Rzym. 12, 3. Szanuj i stawiaj wysoko tych, którzy uczyli cię albo uczą drogi życia 1 Pt. 5, 5a. Są oni daleko przed tobą. Nie wyobrażaj sobie, że potrafisz z nimi konkurować, ponieważ już się tyle nauczyłeś. Musimy im okazywać szacunek, gdyż są to ludzie Boży.

13. Czcij ojca i matkę!

2 Mojż. 20, 12. Obowiązuje to nawet wtedy, gdy sprzeciwiają się i musisz z nimi zerwać Łuk. 14, 26. Należy im się mimo tego szacunek i powinieneś okazywać im miłość.

14. Regularnie i wiernie uczęszczaj na zgromadzenia!

Hebr. 10, 25. Przychodź się uczyć. Czuj się współodpowiedzialny. Módl się, składaj świadectwo i bądź aktywny. Ucz się zajmować swoje miejsce. Pokaż przez swoje skromne postępowanie i nastawienie, że jesteś godnym zaufania członkiem swojego zboru. Jeśli nauczysz się zajmować w zborze właściwą postawę, zyskasz zaufanie innych i z czasem dorośniesz do odpowiedzialnej usługi 1 Tym. 3, 15. Odpowiedzialnej usługi nie zdobędziesz przez pójście do szkoły biblijnej, na akademię teologiczną itp., lecz przez lata wierności w swoim osobistym życiu i postępowaniu oraz przez udział w życiu twojego zboru 1 Tym. 4, 12-16; 2 Tym. 3, 14-15.

C. Williams Z pisma "The Way"
Z niemieckiego tłumaczył J. K.
Chciał(a)bym przesłać ten artykuł pocztą elektroniczną na adres:

Moje imię i nazwisko:Wersja HTML Copyright by Czytelnia Chrześcijanina, 1999